ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2010

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ:ಡಾ|| ಸೋಕಿ

Potato Club Organising a Potato Cultivation Seminar at Arkalgud. Farmer M C Rangaswamy inagurating the function. Pavan Joth Sidhu, Seed Supplier, Pathologist Dr. S S Soki, Potato Club Founder Yogaramesh, Hemmige Mohan and others seen in the picture

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: